True Insight
Behandel voorwaarden

Voor behandeling door Marion Gulpers van True Insight gelden de door de beroepsvereniging ingestelde behandelvoorwaarden:

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut (hierna te noemen BNT) is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

· De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BNT te verstrekken.

· De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

· De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij annulering korter dan 2 dagen (48 uur) vóór aanvang wordt voor de gereserveerde tijd € 70,= (standaard tarief voor 1 uur) in rekening gebracht. Het is op zo’n korte termijn namelijk zeer lastig om nog een vervanger te vinden. Het is wel mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen. Bij niet nakomen van de afspraak zónder melding vooraf, wordt het hele bedrag voor de gereserveerde uren in rekening gebracht.

· De BNT verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

· De BNT zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

· De BNT mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

· De BNT verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

· De BNT verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

· De BNT is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

· Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

· Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

· Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BNT de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BNT een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BNT in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

· De BNT kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

· De BNT zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

· Betalingswijze van de behandelingen geschied contant. U ontvangt de declaratienota nadat de betaling is ontvangen.

· Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.


0655 988 689
Lindenlaan 75, 1185 LC Amstelveen - Noord-Holland, Nederland
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van Allebedrijvenin.nl
sc